Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi obchodní společností Demander s.r.o., se sídlem Pražská 5382, 430 01 Chomutov, IČO: 06160841, DIČ:CZ06160841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.39782 (dále jen „Poskytovatel”) a jejími klienty – fyzickými či právnickými osobami v oblasti poskytování služeb v souvislosti se užíváním stránek Poskytovatele (zveřejněného prostřednictvím stránek www.demander.cz) a softwarového produktu Demander (dále jen „klient“).

Vymezení pojmů:

Softwarový produkt Demander (dále jen „Produkt“) – software Poskytovatele integrující všechny dostupné služby Poskytovatele, a to ve webové aplikaci nebo prostřednictvím webových služeb. Produkt se neprodává, pouze se klientovi poskytuje právo k jeho užívání po určitý časový úsek – licence; zejména pak Webová aplikace Demander a Webová služba Demander.

Webová aplikace Demander – aplikace poskytovaná klientům z webového serveru přes síť Internet umožňující dostupnost z webového prohlížeče jako klienta.

Webová služba Demander – proces, který zajišťuje zpřístupnění dat služeb Poskytovatele a jejich propojení s jakýmkoliv software klienta.

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatel je jediným a výlučným vlastníkem a poskytovatelem Produktu a všech jeho stávajících i budoucích verzí a aktualizací a jako jediný výhradní vlastník tohoto systému je oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Všechna práva k Produktu i všem jeho částem náleží Poskytovateli a/nebo jeho dodavatelům. Produkt je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

1.2. Nabídka možnosti poskytování Produktu a dalších služeb v souvislosti se sdílením Produktu ze strany Poskytovatele je nezávazná – Poskytovatel tedy není povinen uzavřít smlouvu s klientem a je oprávněn odmítnout poskytování svých služeb a produktů komukoliv, a to i bez udání důvodů.

1.3. Klient souhlasí s aktuálním zněním VOP uvedených na internetové adrese: http://www.demander.cz/vop.pdf

1.4. Klient je oprávněn objednat rozsah užívání Produktu dle aktuální nabídky Poskytovatele.

1.5. K uzavření Smlouvy o poskytnutí Produktu a poskytování služeb v souvislosti se užitím Produktu (dále jen „smlouva“) dochází úhradou smluvní ceny Produktu sdělené klientovi na základě Poskytovatelem automaticky generovaného potvrzení objednávky, kterou Klient učinil. Smlouva je pak uzavřena okamžikem připsání úhrady, o čemž Poskytovatel zašle klientovi písemné potvrzení elektronickou formou. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.6. Odesláním objednávky, užíváním Produktu nebo kterékoliv jeho části a užívání webových stránek Poskytovatele (www.demander.cz) nebo webové služby Demander vyjadřuje klient svůj bezvýhradný souhlas se všemi VOP a je objednávkou a těmito VOP vázán. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást objednávky a veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klientem se řídí akceptovanou objednávkou a těmito VOP.

2. Předmět smlouvy

2.1 Smlouvou o užívání Produktu a poskytování služeb v souvislosti se užíváním Produktu se Poskytovatel zavazuje poskytnout klientovi nevýhradní možnost užívání Produktu ve sjednaném režimu webové aplikace či webové služby, a to pouze za účelem vlastní podnikatelské činnosti klienta, na sjednanou dobu, oproti povinnosti klienta uhradit sjednanou cenu Produktu. Není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak, je Produkt zpřístupněn klientovi poté, co dojde k zaplacení dohodnuté odměnu.

2.2 Poskytovatel může klientovi dle vlastního uvážení poskytnout zkušební období, v němž je klient oprávněn využívat Produkt a poskytované služby v souvislosti se užíváním Produktu bezplatně po dobu 30 dní od uzavření smlouvy/objednávky. V průběhu zkušebního období nesmí klient poskytnout přihlašovací údaje třetím osobám ani komukoli poskytnout data získaná z Produktu. Poskytovatel zašle Klientovi před koncem zkušební doby výzvu k platbě (na další období), nedojde- li k její včasné úhradě, dojde k znepřístupnění Produktu do doby připsání úhrady na účet Poskytovatele. Užívání Produktu bez příslušné licence je v rozporu se zákonem a s dohodou smluvních stran. Opakovaná možnost užití zkušebního období se nepřipouští, nedohodnou-li se klient s Poskytovatelem jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo klientovi výše popsané bezplatné zkušební období neposkytnout.

2.3 Klient je oprávněn k využívání Produktu v režimu sjednaném dle objednávky.

2.4 Klient smí užívat Produkt tak, aby nedocházelo k zásahům do systému Poskytovatele, práv dalších uživatelů Programu a tak, aby jeho užitím nebyly porušovány platné zákony.

2.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník svých služeb (Produktu) změnit – ceny je oprávněn navýšit a stejně tak je oprávněn poskytovat slevy.

2.6 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která počíná svůj běh zpřístupněním Produktu v důsledku úhrady odměny za jeho užití a končí uplynutím doby, na níž bylo užití Produktu zaplaceno. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty jsou obě strany oprávněny smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu s tím, že v takovém případě se vrací alikvotní část uhrazené odměny za užívání Produktu (tedy vrátí se poměrná část odpovídající nevyčerpanému období ve vztahu k celému zaplacenému období), maximálně však v rozsahu 50% zaplacené ceny za užití Produktu. Nebude-li klient čerpat služby po celou dohodnutou dobu trvání smlouvy, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost zaplatit Poskytovateli odměnu za celou sjednanou dobu.

2.7 Platnost smlouvy může být ukončena:

 • dohodou smluvních stran,
 • u smluv uzavřených na dobu neurčitou rovněž písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh začíná prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně,
 • na základě odstoupení Poskytovatele od smlouvy v důsledku porušení povinností klienta vyplývajících z těchto VOP, zejména pak povinností dle bodu 4.1 a 4.2, a Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení na e-mailovou adresu klienta, že Poskytovatel od smlouvy odstupuje.

3. Odměna za užití služby

3.1 Klient je povinen uhradit Poskytovateli za užití Produktu a poskytované služby cenu sjednanou mezi smluvními stranami v objednávce, a to spolu s DPH ve stanovené výši.

3.2 Odměna na 1. období je splatná před zahájením užívání služeb a Produktu. Měsíc před skončením zaplaceného období vystaví Poskytovatel klientovi proforma-fakturu na úhradu ceny za další období; zaplacením dojde k prodloužení licence (možnosti užívat Produkt) po uvedenou dobu; nezaplacením pak smlouva končí, jako by k prodloužení na další období nedošlo. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad a doručit tento na elektronickou adresu klienta. Klient výslovně souhlasí s elektronickým zasíláním faktur.

3.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně navýšit cenu Produktu, o čemž je povinen klienta informovat. Dojde-li ze strany Poskytovatele k takovému navýšení ceny Produktu, je klient oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž mu bylo oznámeno navýšení ceny. V takovém případě účinnost smlouvy zaniká posledním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Klient je povinen:

 • hradit řádně a včas platby, ke kterým se v objednávce zavázal
 • bezprostředně po zjištění poruchy nebo nefunkčnosti Produktu nahlásit tuto skutečnost Poskytovateli. V případě, že tak klient neučiní, na případnou pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel. Podání reklamace však nemá odkladný účinek na povinnost klienta uhradit odměnu.
 • zjistit u Poskytovatele aktuální technické podmínky ke sdílení Produktu. Poskytovatel neodpovídá za nekompatibilitu se starším softwarem nebo hardwarem, či pomalým připojením k internetu a klient nemá nárok na náhradu případné takto vzniklé škody.
 • v případě změny jakýchkoli informací o klientovi, zejména obchodní firmy, sídla, kontaktních údajů, apod. o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které v rámci užití Produktu zjistil.
 • zachovávat v tajnosti zejména registrační údaje, které nesmí poskytovat třetí osobě.
 • považovat služby za informativní a v potřebném rozsahu si opatřovat veškeré podstatné, právně závazné relevantní informace přímo u příslušného zdroje informací.

4.2 Produkt NENÍ volně šiřitelný software (tzv. freeware ani shareware). Produkt ani jeho zkušební verzi není klient oprávněn šířit bez předchozího písemného svolení Poskytovatele. Klient není oprávněn zejména:

 • jakýmkoli způsobem rozmnožovat Produkt, a to ani pro osobní potřebu, ani umožnit jeho sdílení či užívání neoprávněným osobám
 • používat jiné registrační údaje než ty, které mu byly přiděleny
 • poskytovat registrační údaje třetí osobě
 • přetěžovat běh aplikaci zasíláním jakýkoliv nepatřičných skriptů, či dat jiného typu na webový server poskytující službu
 • produkt jakýmkoliv způsobem zveřejňovat, sdílet, činit předmětem výpůjčky, převádět, činit předmětem zástavního či jiného věcného práva, pronajímat, udělovat podlicence či jinak umožnit jeho užití třetí osobou.
 • produkt či jeho jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit, provádět jeho zpětnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena autorským zákonem
 • zahrnovat Produkt či jeho části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či produktů třetích osob, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
 • převádět získanou licenci na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele

4.3 Poruší-li klient své povinnosti dle předchozího bodu, zejména poskytne-li neoprávněně možnost užítí Produktu nebo jeho části třetí osobě, zprostředkuje-li výsledky užití Produktu třetí osobě. je povinen uhradit Poskytovateli za každé jednotlivé porušení povinností smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

4.4 Poskytovatel prohlašuje, že se jako poskytovatel Produktu a poskytovatel služeb v souvislosti se sdílením Produktu zavazuje vůči všem klientům oprávněným k užívání tohoto Produktu, že bude tento systém řádně spravovat, aktualizovat a chránit v souladu s těmito VOP. Klient má nárok na získání průběžných bezplatných aktualizací Produktu (tzv. update), a to za předpokladu, že Poskytovatel příslušnou aktualizaci Produktu již zcela dokončil a zároveň se ji rozhodl prezentovat uvedením na trh.

4.5 Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené užitím Produktu, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím Produktu. Poskytovatel dále neodpovídá klientovi ani třetím osobám za jakékoliv vzniklé škody nebo/i následné škody nebo/i jiné následky, ať už materiální či jiné povahy, které by vznikly okolnostmi užití či užitím Produktu.

4.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za následky vzniklé neobdržením nebo/i nedoručením zpráv prostřednictvím Produktu nebo jeho služeb ani za činnosti třetích stran podílejících se na procesech nutných k zajištění služeb a nutných k užívání Produktu.

4.7 Poskytovatel dále neodpovídá a nenese odpovědnost za následky zásahu vyšší moci, jako jsou například živelné pohromy, přírodní události, výpadky elektrické energie, a technických vad a poruch způsobených třetími stranami, a to zejména z důvodů nefunkčnosti přístupu poskytovatelů internetového připojení a nefunkčnosti přenosové cesty telekomunikačních společností.

4.8 Vzhledem k charakteru účelu a zaměření Produktu neodpovídá Poskytovatel klientovi (ani jeho klientům nebo jiným třetím osobám s klientem spolupracujícím) za obsah, pravdivost, množství, rychlost, úplnost nebo platnost poskytovaných informací získaných na základě činnosti Produktu, ani za způsob, kterým bude klient nakládat s údaji zjištěnými prostřednictvím Produktu.

4.9 V případě neplnění dodavatelů nebo/i přerušení či změn dodávky informací (nezbytných k řádnému poskytování služby nebo služeb) nebo/i omezení či blokace poskytování dodávky informací třetí stranou nebo/i v případě jiné překážky, není Provozovatel povinen Produkt znepřístupnit ani tuto informaci prostřednictvím Produktu sdělovat, ale naopak je oprávněn zachovat služby činné, aniž by tím byly dotčeny jiné aspekty objednávky či smluvního vztahu a aniž by to bylo považováno za vadné plnění služeb Poskytovatelem.

4.10 Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz Produktu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací, a to ve všední dny v nočních hodinách od 22:00 hod. do 05:00 hod., o víkendech a státních svátcích kdykoli v průběhu dne nebo vyžádá-li si to okamžitá situace z důvodu opravy a aktualizace Produktu. Klient si je vědom toho, že za dobu přerušení provozu Produktu mu nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace.

4.11 Provozovatel si vyhrazuje právo skrytě značkovat data vydávaná Produktem za účelem možné pozdější identifikace v internetovém prostoru.

5. Technické podmínky užití Produktu

5.1 Aktuální technické požadavky na řádný chod Produktu jsou:

 • Webové prohlížeče IE 10 a výše, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • Vysokorychlostní připojení k internetu s konektivitou min. 4 Mb/s.

5.2 Technické požadavky se mohou v závislosti na dalším vývoji Produktu měnit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pro účely registrace klienta a dále pro účely monitoringu poskytovaných služeb a pro obchodní a marketingové účely uděluje klient Poskytovateli souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace o klientovi, které jej přímo nebo nepřímo identifikují. Typy Osobních údajů, které může Poskytovatel o klientovi shromažďovat, mohou zahrnovat zejména jméno klienta, kontaktní informace, datum narození/rodné číslo/IČO, platební informace nebo IP adresy a cookies. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem zpracovány po dobu 5 let od zrušení registrace a ukončení smluvního vztahu.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně měnit. V takovém případě uveřejní aktuální znění VOP na svém portálu www.demander.cz a oznámí tuto skutečnost klientovi e-mailem na adresu uvedenou klientem. V případě, že klient do deseti dnů od zveřejnění nepodá písemné námitky, má se za to, že s uvedenými změnami VOP souhlasí.

6.3. Případné spory vzniklé na základě vztahů upravených těmito VOP a Smlouvou se smluvní strany přednostně pokusí řešit smírně. V případě nenalezení smírného řešení jsou příslušné k řešení všech sporů obecné soudy České republiky dle českých právních předpisů. V případě, že klient sídlí mimo území ČR, sjednává se, že spory budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 3.

6.4. Veškeré majetkové spory a jiné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny ve smyslu ust. § 89a občanského soudního řádu u Obvodního soudu pro Prahu 3.

6.5. Veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a klientem se řídí výhradně českým právem. 6.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2017.

7. Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžete najít ZDE.